Neuvoja ja ohjeita

Tietoa Kelan tuista ja muista etuuksista kotitalouksiin senioreille

Olemme keränneet tähän yleisimpiä eläkkeensaajan Kelan etuuksia, joita on mahdollista hakea oman elämäntilanteen mukaan. Kelan etuuksia voi hakea omilla verkkopankkitunnuksilla suoraa sähköisellä lomakkeella Kelan sivuilta tai voit hakea, täyttää ja viedä tai postittaa lomakkeet suoraan Kelan palvelupisteeseen. Talon asukkaat saavat tukea tai apua talon geronomeilta etuuksien hakemiseen ajanvarauksella.

Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuella tuetaan sairaan ja vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvataan sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia (Kela 2019).

Hoitotuen saaminen edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Huomioithan että hoitotukea voidaan hakea takautuvasti avuntarpeen alkamisesta lähtien kuitenkin korkeintaan 6 kuukauden ajalta. Hoitotukea haettaessa liitteeksi tarvitaan C-lausunto tai muu vastaava lääkärin lausunto. Hoitotuki ei ole tulosidonnainen (Kela 2019).

Lisätietoa hoitotuesta

Näin voit hakea hoitotukea

Eläkkeensaajan asumistuki

Asumistukea voivat saada ne henkilöt jotka saavat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä ja asuvat vakituisesti Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa. Kun asumistukea haetaan, tarvitaan selvitys asumiskustannuksista sekä selvitys omista ja puolison tuloista, omaisuudesta ja veloista (Kela 2019).

Lisätietoa eläkkeensaajan asumistuesta

Näin voit hakea asumistukea

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea on oikeus hakea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin päivittäisiin menoihin kuten asumiseen ja ruokaan. Toimeentulotuki on kuitenkin viimesijainen etuus. Tätä ennen on hyvä selvittää onko oikeutettu saamaan muita etuuksia kuten esimerkiksi asumistukea (Kela 2019).

Lisätietoa toimeentulotuesta

Näin voit hakea toimeentulotukea

Lääkkeiden korvaus

Kela voi maksaa korvausta apteekista ostetuista lääkkeistä jotka ovat määrätty lääkemääräyksellä eli reseptillä sairauden hoitoon. Korvausta maksetaan kun alkuomavastuu 50€ per kalenterivuosi on täyttynyt. Yleisesti korvauksen lääkkeistä saa jos suoraa apteekista, kun apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelasta. Apteekilla on myös ajantasainen tieto kertyneestä alkuomavastuustasi (Kela 2019).

Vuosiomavastuu eli lääkekatto

Kun ostaa itselle määrättyjä korvattavia valmisteita apteekista, kertyy vuosiomavastuu näistä lääkkeistä. Myös alkuomavastuu osuus kerryttää vuosiomavastuuta. Itse maksettu osuus lääkkeistä kerryttää vuosiomavastuuta. Mahdollinen lääkkeen viitehinnan ylittävä osuus lääkkeen hinnasta ei kerrytä vuosiomavastuuta (Kela 2020).

Vuonna 2020 vuosiomavastuu on 577,66 euroa. Kun vuosiomavastuu ylittyy, on oikeus lisäkorvaukseen, ja apteekki saa tästä tiedon lääkeoston yhteydessä. Lisäkorvauksen saa heti apteekissa. Kun vuosiomavastuu ylittyy asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta valmisteesta omavastuun 2,50 euroa. Jos ostaa lääkkeen joka on viitehintaa kalliimpi ja kieltää apteekissa lääkevaihdon, tulee itse maksaa viitehinnan ylittävä osuus (Kela 2020).

Lisätietoa lääkkeiden lääkevaihdosta ja viitehintajärjestelmästä

Lisätietoa lääkkeiden korvauksesta

Näin voit hakea lääkekorvausta

Matkakulukorvaus

Kela voi myöntää matkakorvausta, mikäli matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on sairaus tai kuntoutus, ja sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Matkakorvausta saa lähimmän mahdollisen hoitopaikan mukaan, halvimman matkustustavan mukaan ja omavastuun ylittävistä kuluista. Jokaisesta matkasta maksetaan enintään 25€ omavastuu (Kela 2019).

Lisätietoa matkakorvaus asioista

Näin voit hakea korvausta matkakuluista

Sairaanhoitokorvaukset

Mikäli asioit yksityisessä terveydenhuollossa, Kela korvaa osan aiheutuneista kustannuksista. Myös videoyhteyden välityksellä annetuista hoidosta ja niistä aiheutuneista kustannuksista maksetaan korvaus. Korvausta ei makseta laitoksen toimistokuluista, leikkaussalimaksuista tai sairaaloiden päivähoitomaksuista (Kela 2019).

Lisätietoa sairaanhoitokorvaus

Näin voit hakea sairaanhoidonkorvauksia

Muita tärkeitä etuus,- ja tukipalveluita senioreille

Alla on koottuna tärkeitä etuuksia ja tukipalveluita senioreille. Ensin on kerrottu lyhyesti kotitalousvähennyksestä jota voi hakea suoraa vero.fi sivustolta. Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus ovat tärkeitä asioita silloin, kun omat voimavarat eivät riitä hoitamaan omia asioita. Maistraatti on taho joka neuvoo ja auttaa näissä asioissa.

Hoitotahto on loistava tapa kertoa omista toiveistaan, ajatuksistaan ja omasta tahdosta kun itse ei pysty niistä enää kertomaan. Hoitotaho varmistaa sen, että kaikki tehdään sinun toivomallasi tavalla. Lopuksi kerromme rintamaveteraanien kotona asumista tukevista palveluista, jotka tulivat asiakkaalle maksuttomiksi marraskuun alussa.

Kotitalousvähennys

Kun ostaa palveluja kotiin tai vapaa-ajan asunnolle on mahdollista vähentää osa kuluista verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennystä on mahdollista saada tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen (Vero 2019). Kevään asukas- ja omaisten infossa toiminnanjohtaja neuvoo miten etuus haetaan.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saat vero.fi sivustolta

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi tulla kysymykseen silloin, kun esimerkiksi korkea ikä tai sairaus ovat heikentäneet henkilön henkisiä kykyjä valvoa etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvojan määrää maistraatti tai tuomioistuin. Edunvalvojana voi toimita myös yksityishenkilö, esimerkiksi läheinen tai omainen. Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojaksi myös yleisen edunvalvojan. Maistraatti neuvoo miten toimia edunvalvojan saamiseksi (Oikeus 2019).

Lisätietoa edunvalvonnasta voi lukea Maistraatin sivustolta

Hoitotahto

Hoitotahto on henkilön oman tahdon ilmaisu siitä, miten häntä hoidetaan, mikäli hän ei itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin heikentyneen terveytensä vuoksi. Hoitotahdossa on tarkoitus kertoa erityistoiveistaan hoidon suhteen, sekä on mahdollista kieltää tietyt hoitotoimenpiteet. Hoitotahdon sisällön saa asianomainen itse valita. Hoitotahdon voi itse kirjoittaa vapaamuotoisesti, mutta myös valmiita lomakkeita on paljon saatavilla (Halila – Mustajoki 2016).

Lisätietoa hoitotahdosta

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat tukipalvelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteiseksi 1.11.2019 alkaen. Näin ollen sotainvalidien ja rintamaveteraanien kotiin tuetut palvelut ovat nyt sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Rintamaveteraanien kuntoutukseen ei tule muutoksia. Jotta asiakas saa palvelut kotiinsa, tehdään aina palvelutarpeen arviointi. Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse, hankkia palvelut palveluntuottajalta tai palvelut voi järjestää palveluseteliä käyttäen. Palvelusetelin käyttö edellyttää että asiakas itse tai läheiset pystyvät hankkimaan palvelut hyödyntäen palveluseteliä. Rintamaveteraanien kotona asumisen tukipalveluita ovat muun muassa ateriapalvelut, kylvetys-, siivous, vaatehuoltapalvelut, kotisairaanhoito tai jalkahoito kotona. Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu, asiointi-, kauppa-, ja saattajapalvelut kuuluvat kotona asumista tukeviin palveluihin. (Valtionkonttori 2019.)

Lisätietoa kotona asumisen tukevista palveluista

Halila – Mustajoki 2016. Lääkärikirja Duodecim. Verkkodokumentti: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00809. Luettu 5.12.2019.

Kela.fi 2019. Asumistuki. Verkkodokumentti: https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki. Luettu 4.12.2019.

Kela.fi 2019 Hoitotuki. Verkkodokumentti: https://www.kela.fi/toimeentulotuki. Luettu 4.12.2019.

Kela.fi 2019. Toimeentulotuki. Verkkodokumentti: https://www.kela.fi/toimeentulotuki. Luettu 4.12.2019.

Kela.fi 2019. Lääkkeiden korvaus. Verkkodokumentti: https://www.kela.fi/laakkeet. Luettu 4.12.2019

Kela.fi 2019. Matkakorvaukset. Verkkodokumentti: https://www.kela.fi/matkat. Luettu 4.12.2019

Kela.fi 2019. Sairaanhoidon korvaukset. Verkkodokumentti: https://www.kela.fi/sairaanhoito. Luettu 4.12.2019

Kela 2020. Vuosiomavastuu eli lääkekatto. Verkkodokumentti: https://www.kela.fi/laakkeet. Luettu 3.1.2020

Oikeus.fi 2019 Edunvalvonta. Verkkodokumentti: https://oikeus.fi/edunvalvonta/fi/index.html. Luettu 5.12.2019

Valtionkonttori.fi 2019. Rintamaveteraanien palvelut. https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/rintamaveteraanien-palvelut/. Luettu 9.12.2019